Избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС № 80/09.05.2022 г.

   EU2

Избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС № 80/09.05.2022 г.

Във връзка с изпълнението на договор за финансиране BG-RRP-3.004-1800-C01, по който „ПОДЕМ ГАБРОВО“ ЕООД е краен получател на помощ за изпълнението на проект „Технологична модернизация в предприятието”, който се финансира по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост (съфинансирана от Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост), съобщаваме, че на 26.07.2023 г. e открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на ПМС № 80/09.05.2022 г. и с предмет “Доставка на високотехнологична зъбофрезова машина с ЦПУ ”.

Процедурата за избор на изпълнител се провежда чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020). Подаването на оферти става единствено чрез модул „Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ“ (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Index) , а крайният срок е 03.08.2023 г.

Тръжната документация (включваща и образците, необходими за участие в процедурата) е достъпна в публикуваната информация за процедурата в Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).

26.07.2020 г.